Kancelaria legalna oferta:

Prawo spółek.

Prawo spółek handlowych kancelaria prawna Wrocław i okolice.

Opinie klientów

Po wielu miesiącach sporu z deweloperem odzyskaliśmy z żoną koszty naprawy dachu. Gdyby nie zaangażowanie Pana mecenasa Tomasza pewnie nie byłoby to możliwe.

Jacek

Od wielu lat Kancelaria obsługuje naszą rodzinną spółkę. Dzięki bieżącej pomocy w przygotowywaniu umów i rozwiązywaniu problemów prawnych mogliśmy skupić się na rozwoju firmy.

Tomek

Bardzo rzetelni prawnicy z olbrzymią wiedzą i przede wszystkim rozumiejący biznes. Jestem bardzo zadowolony ze stałej współpracy z tą kancelaria.

Andrzej

Prawo spółek handlowych - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Czym jest spółka handlowa?
Spółka handlowa to forma prowadzenia działalności gospodarczej, w której wspólnicy wnoszą do spółki swój wkład finansowy lub rzeczowy w zamian za udziały w spółce. Spółki handlowe dzielą się na różne rodzaje, takie jak np. spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska czy spółka akcyjna.
Jakie są rodzaje spółek handlowych?
Rodzaje spółek handlowych to m.in. spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna oraz spółka europejska. Każdy rodzaj spółki różni się od siebie pod względem struktury organizacyjnej, odpowiedzialności wspólników oraz sposobu prowadzenia działalności.
Kto może być wspólnikiem w spółce handlowej?
Wspólnikami w spółce handlowej mogą być osoby fizyczne lub prawne, takie jak np. osoby indywidualne, spółki czy inne podmioty. W niektórych rodzajach spółek, takich jak spółka jawna czy spółka partnerska, wspólnicy są odpowiedzialni za zobowiązania spółki własnym majątkiem, natomiast w innych rodzajach spółek, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna, odpowiedzialność wspólników ogranicza się do wniesionego do spółki wkładu.
Jaki jest cel powołania spółki handlowej?
Celem powołania spółki handlowej jest prowadzenie działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku przez wspólników. Spółka handlowa jest formą współpracy między wspólnikami, którzy łączą swoje siły, zasoby i umiejętności, aby prowadzić wspólną działalność gospodarczą.
Jaka jest różnica między spółką akcyjną a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością?
Spółka akcyjna to forma spółki handlowej, w której wspólnicy są właścicielami akcji spółki, a ich odpowiedzialność ogranicza się do wysokości wniesionych do spółki wkładów. Natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma spółki, w której odpowiedzialność wspólników ogranicza się do wniesionych do spółki wkładów, a spółka jako podmiot prawny odpowiada za swoje zobowiązania własnym majątkiem.
Czym jest umowa spółki?
Umowa spółki to dokument określający warunki powołania i funkcjonowania spółki handlowej. Zawiera ona m.in. informacje o rodzaju spółki, jej celu, strukturze organizacyjnej, wysokości wkładów wspólników, sposobie reprezentacji spółki oraz inne istotne dla jej działalności kwestie. Umowa spółki jest zawierana między wspólnikami i jest ważnym źródłem prawa spółki.

PRAWO SPÓŁEK

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa spółek. Jesteśmy wrocławską kancelarią prawną, ukierunkowaną na obsługę prawną przedsiębiorców, zarówno tych małych, jednoosobowych jak również z sektora MŚP.

Obsługa prawna spółek kancelaria Wrocław

Działalność gospodarczą może być prowadzona jednoosobowo na podstawie wpisu do Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej lub też w formie spółki prawa handlowego.

Ustawą regulującą prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki jest Kodeks Spółek Handlowych. W polskim porządku prawnym wyróżnić możemy spółki osobowe:

 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa 
 • Spółka komandytowo-akcyjna

oraz spółki kapitałowe:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Prosta spółka akcyjna
 • Spółka akcyjna

Zespół Kancelarii LEGALNA Adwokaci i Radcowie, przy wsparciu specjalistów z dziedziny podatków i rachunkowości, wspiera podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółek handlowych we wszystkich aspektach prowadzonej przez nich działalności.

Zakładanie spółek kancelaria Wrocław

Doradztwo prawne z zakresu prawa spółek zawsze należy rozpocząć od doboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jest ona zależna od rodzaju prowadzonej działalności, ilości wspólników spółki, wyboru zasad wzajemnego rozliczania się między wspólnikami, zasad codziennego funkcjonowania, reprezentacji, a w szczególności zasad ponoszenia odpowiedzialności za działania w ramach tworzonego podmiotu. Kancelaria prawna LEGALNA Adwokaci i Radcowie wspiera Klientów w podejmowaniu decyzji, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań wspólników. 

Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy spółki. W ramach tego etapu, omawiamy z naszymi Klientami wszelkie zagadnienia organizacyjne związane z funkcjonowaniem nowopowstałej spółki i na tej podstawie sporządzamy wzór umowy dostosowanej do potrzeb Klientów we wszystkich aspektach jej bieżącej i przyszłej działalności. 

Ostatnim etapem zakładania spółki prawa handlowego jest jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do skutecznego przeprowadzenia procesu rejestracji niezbędne jest przygotowanie właściwego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje swoim Klientom przeprowadzenie całego procesu, wyręczając ich i ograniczając ich udział do niezbędnego minimum.

Obsługa korporacyjna spółek Wrocław

Gdy nasza Spółka jest już założona i rozpoczęła prowadzenie działalności koniecznym jest dopilnowanie aby właściwie reprezentowana, a podejmowane przez nią czynności były ważne. Dlatego też naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do wspólników i członków organów statutowych, a ramach naszy usług świadczymy w szczególności:

 • kompleksowe doradztwo i wsparcie prawne w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółki oraz poszczególnych organów;
 • przygotowywanie opinii prawnych na zlecenie spółki oraz poszczególnych organów;
 • sporządzanie oraz opiniowanie projektów wewnętrznych regulaminów funkcjonowania organów spółek;
 • przygotowywanie projektów zawiadomień o posiedzeniach organów spółki i porządku obrad;
 • sporządzenie oraz opiniowanie projektów uchwał wspólników, członków zarządu oraz rad nadzorczych lub innych organów spółek dotyczących wszelkich aspektów działalności spółki, w tym w szczególności dotyczących zatwierdzania sprawozdań z działalności spółki oraz poszczególnych organów, a także sprawozdań finansowych, udzielania absolutorium, podziału i wypłaty zysków, odwołania lub wyboru członków organów czy wymaganej zgody organów na dokonanie poszczególnych czynności prawnych;
 • bieżące wsparcie prawne lub reprezentacja w toku posiedzeń wspólników, członków zarządu oraz rad nadzorczych lub innych organów spółek;
 • reprezentację przed sądem rejestrowym w postępowaniu o zmianę dokonanych danych spółki oraz przygotowanie towarzyszących dokumentów statystycznych i podatkowych;
 • doradztwo prawne w zakresie konieczności ujawnienia danych spółki w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Przekształcanie spółek. Fuzje, przejęcia i Due Dilligence. 

Jednym z bardziej doniosłych zagadnień prawa spółek są wszelkiego rodzaju przekształcenia spółek, a także zmiany właścicielskie i to zarówno te polegające na prostym przeniesieniu praw, jak również bardziej skomplikowane fuzję i przejęcia. 

Jakie usługi oferujemy w procesie przekształcenia spółki handlowej?

Doradzamy Naszym Klientom w toku procesów zmierzających do przekształcenia formy prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Realizujemy projekty we wszystkich dopuszczalnych rodzajach przekształceń, oferując w szczególności: 

 • dokonanie analizy i oceny prawnej aktualnej sytuacji prawnej i faktycznej spółki przekształcanej, w szczególności w celu określenia istniejących jak i potencjalnych ryzyk związanych z planowanym przekształceniem, w sposób umożlwiający naszym Klientom podjęcie świadomej decyzji biznesowej
 • kompleksowe doradztwo na etapie przygotowania i opracowania modelu oraz harmonogramu przekształcenia
 • sporządzanie oraz opiniowanie dokumentacji przekształceniowej, w tym w szczególności planu przekształcenia, projektów uchwał wspólników, projektu umowy spółki przekształconej 
 • reprezentację w toku postępowań rejestrowych
 • kompleksowe doradztwo w procesie dostosowania struktury działalności przedsiębiorstwa po przeprowadzeniu przekształcenia. 

Jakie usługi oferujemy przy procesach łączenia i przejęcia spółek handlowych?

Klientom naszej wrocławskiej kancelarii prawnej, w toku inwestycji kapitałowych polegających na przejmowaniu podmiotów gospodarczych, reprezentując zarówno podmioty przejmowane jak i przejmujące, a także przy procesach łączenia i podziału spółek, oferujemy w szczególności: 

 • sporządzanie oraz opiniowanie listów intencyjnych oraz umów o poufności zabezpieczających informacje poufne dotyczące naszych Klientów
 • kompleksowe doradztwo na etapie przygotowania i opracowania modelu oraz harmonogramu transakcji
 • dokonanie analizy i oceny prawnej aktualnej sytuacji prawnej i faktycznej uczestników transakcji, w szczególności w celu określenia istniejących jak i potencjalnych ryzyk związanych z planowaną transakcją, w sposób umożlwiający naszym Klientom podjęcie świadomej decyzji biznesowej
 • reprezentację w toku postępowań administracyjnych, w przypadku konieczności uprzedniego uzyskania stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na przeprowadzenie transakcji, w tym także w toku procedury koncentracji przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • sporządzanie oraz opiniowanie dokumentacji transakcyjnej
 • bieżące wsparcie prawne oraz reprezentację w toku negocjacji prowadzących do przeprowadzenia transakcji
 • reprezentację w toku postępowań rejestrowych
 • kompleksowe doradztwo w procesie dostosowania struktury działalności przedsiębiorstwa po przeprowadzeniu transakcji
 • bieżące wsparcie prawne oraz reprezentację w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z przeprowadzoną transakcją.

Czym jest due diligence przedsiębiorstwa?

Badanie due diligence przedsiębiorstwa ma na celu dokonanie szczegółowej analizy i oceny jego aktualnej sytuacji prawnej i faktycznej, w celu określenia istniejących jak i potencjalnych ryzyk związanych z planowaną transakcją z udziałem tego przedsiębiorstwa, w szczególności w związku z planowaną fuzją z tym przedsiębiorstwem, przejęciem czy zakupem jego udziałów, ale także w celu określenia opłacalności innej planowanej transakcji. Niejednokrotnie warto także przeprowadzić badanie due diligence własnego przedsiębiorstwa, w celu wykrycia potencjalnych zagrożeń wewnętrznych jak i obszarów wymagających optymalizacji.