Kancelaria legalna oferta:

Zezwolenia i koncesje.

Zezwolenia i koncesje

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie świadczy kompleksową pomoc prawną oraz reprezentuje podmioty w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców nie tylko z Wrocławia, czy innych części województwa dolnośląskiego, ale i całej Polski.

Czym jest działalność reglamentowana?

Działalność reglamentowana to działalność gospodarcza, która przed jej podjęciem wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do właściwego rejestru działalności regulowanej, co z kolei wymaga spełnienia przez przedsiębiorcę przewidzianych prawem szczególnych wymagań. Najczęściej powodem dla ograniczania przedsiębiorcom pełnej swobody prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej są kwestie istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny.

Rodzaj działalności objętych reglamentacją, warunki wykonywania danej działalności, wymogi wniosku o podjęcie działalności, tryb postępowania przed organem reglamentacyjnym czy przesłanki odmowy uwzględnienia wniosku szczegółowo regulują odpowiednie akty prawne.

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje pomoc prawną dla przedsiębiorców na każdym etapie postępowań o uzyskanie koncesji czy zezwoleń na prowadzenie danego rodzaju działalności gospodarczej.

Jaka działalność wymaga uzyskania koncesji?

Koncesja to pozwolenie na działalność gospodarczą objęte największymi rygorami. O koncesję może ubiegać się każdy przedsiębiorca – także ten, który już prowadzi działalność gospodarczą lub posiada koncesję na wykonywanie innego rodzaju działalności.

Koncesji wymaga w szczególności:

 • działalność górnicza;
 • wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, transport i sprzedaż paliw i energii;
 • ochrona osób i mienia;
 • rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;
 • prowadzenia kasyna gry;
 • przewozy lotnicze.

W celu uzyskania koncesji należy złożyć stosowny wniosek. Przed wydaniem decyzji organ sprawdza, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania konkretnej działalności gospodarczej.

Koncesja jest decyzją administracyjną. Organ wydający koncesję może udzielić koncesji, odmówić udzielenia koncesji, ograniczyć jej zakres w stosunku do złożonego wniosku, odmówić zmiany koncesji. Przedsiębiorca może nie otrzymać koncesji gdy nie spełnia wszystkich wymagań lub organ stwierdzi, że zachodzi obawa zagrożenia obronności lub bezpieczeństwa państwa i obywateli, a także m.in. gdy koncesji udzielono innemu przedsiębiorcy. 

Jaka działalność wymaga uzyskania zezwolenia?

Zezwolenia są wydawane po sprawdzeniu, czy przedsiębiorca jest w stanie i ma możliwości techniczne lub organizacyjne wykonywania określonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca musi spełniać warunki wykonywania tej działalności określone w przepisach prawa.

Zezwolenie ma formę decyzji administracyjnej i jest wydawane w trybie postępowania administracyjnego. Może zawierać dodatkowe warunki, które także trzeba spełnić. Podkreślenia wymaga, iż w sytuacji, gdy przedsiębiorca spełnia wszystkie wymagania wykonywania działalności, organ jest zobowiązany do udzielenia zezwolenia. Inaczej niż z przypadku koncesji, gdzie decyzja organu jest uznaniowa.

Rodzaje działalności wymagające zezwolenia to między innymi:

 • sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych;
 • prowadzenie działalności w zakresie gier losowych;
 • prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt;
 • wytwarzanie i dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, prowadzenie apteki;
 • nabywanie towarów akcyzowych;
 • przetwarzanie i zbieranie odpadów.

Jaka działalność wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej?

Działalność regulowana jest najprostszą formą reglamentacji działalności gospodarczej w Polsce. Wymaga od przedsiębiorcy spełnienia określonych warunków jej prowadzenia, złożenia wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej, a jednocześnie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności.

Uprzedniego wpisu do rejestru działalności regulowanej wymagają w szczególności:

 • usługi detektywistyczne;
 • prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej;
 • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców;
 • prowadzenie stacji kontroli pojazdów;
 • organizowanie imprez turystycznych;
 • działalność kantorowa;
 • działalność telekomunikacyjna.

Odmowa wpisu do rejestru jest możliwa jedynie gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, wykreślono przedsiębiorcę z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, a także w innych przypadkach określonych w szczegółowych przepisach.

Kancelaria LEGALNA Adwokaci i Radcowie oferuje pomoc prawną dla przedsiębiorców na każdym etapie postępowań o uzyskanie koncesji czy zezwoleń na prowadzenie danego rodzaju działalności gospodarczej. Oferujemy wsparcie w wypełnianiu niezbędnych dokumentów i wniosków, reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji publicznej, udzielamy porad prawnych i pomagamy w rozstrzyganiu sporów z organem o naruszenie warunków koncesji lub zezwolenia.