Kancelaria legalna słownik pojęć prawnych:

Zapraszamy do lektury.

Słownik pojęć prawnych na literę: G

Glosa – krótki komentarz lub objaśnienie umieszczone w tekście aktu prawnego.

Gwarancja – umowa, w której jedna strona zobowiązuje się do zrekompensowania szkody lub zapłaty odszkodowania w razie niezrealizowania określonych warunków lub zobowiązań.

Głosowanie – procedura demokratyczna polegająca na oddawaniu głosów przez uprawnionych do tego osób, w celu podjęcia decyzji lub wyboru przedstawicieli.

Gospodarka wolnorynkowa – system gospodarczy, w którym ceny i ilość produkcji są ustalane na podstawie rynkowej konkurencji między podmiotami gospodarczymi.

Grunt – ziemia, ziemia rolne lub nieruchomość, na której znajdują się budynki lub infrastruktura.

Gmina – podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w Polsce, obejmująca wieś lub miasto wraz z okolicznymi terenami.

Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – organ administracji publicznej, odpowiedzialny za ochronę prywatności i ochronę danych osobowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – polski urząd zajmujący się budową, utrzymaniem i eksploatacją dróg krajowych i autostrad.

Geodezja – dziedzina wiedzy zajmująca się pomiarami terenów i obliczeniami geodezyjnymi, wykorzystywanymi w budownictwie, gospodarce przestrzennej i ochronie środowiska.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) – polski urząd odpowiedzialny za prowadzenie badań statystycznych, zbieranie i opracowywanie danych statystycznych oraz publikowanie informacji na temat polskiej gospodarki i społeczeństwa.

Godność człowieka – zasada prawa międzynarodowego mówiąca o konieczności szanowania praw człowieka i godności ludzkiej przez państwa i instytucje publiczne.

Grunt publiczny – teren lub nieruchomość stanowiące własność państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczony do celów publicznych.

Gmina wiejska – podstawowa jednostka samorządu terytorialnego obejmująca obszary wiejskie, ich mieszkańców i infrastrukturę.

Granica państwowa – linia oddzielająca terytorium jednego państwa od terytorium innego państwa.

Grupa kapitałowa – zespół spółek, które są ze sobą pow

Grzywna – kara finansowa, nałożona na osobę lub przedsiębiorstwo za popełnienie wykroczenia lub przestępstwa.

Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) – organizmy, których materiał genetyczny został zmodyfikowany przez człowieka w celu uzyskania pożądanych cech.

Głosowanie korespondencyjne – sposób głosowania, w którym wyborca oddaje swój głos za pomocą korespondencji pocztowej.

Główny Urząd Ceł (GUC) – polski urząd odpowiedzialny za pobieranie cła, podatku akcyzowego i podatku VAT od towarów importowanych do Polski.

Gwarant – osoba lub instytucja, która zobowiązuje się do zrekompensowania szkody lub zapłaty odszkodowania w przypadku niezrealizowania określonych zobowiązań lub warunków.

Glosariusz – słownik specjalistyczny, zawierający wykaz pojęć, terminów i skrótów używanych w danej dziedzinie wiedzy lub języku.

Grunt rolny – ziemia przeznaczona na uprawę roślin lub hodowlę zwierząt gospodarskich.

Głosowanie elektroniczne – sposób głosowania, w którym wyborca oddaje swój głos za pomocą systemu elektronicznego, np. przez internet lub za pomocą urządzenia elektronicznego.

Garancja bankowa – zobowiązanie banku do zapłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta w przypadku niewywiązania się dłużnika z określonych zobowiązań.

Grunt użytkowy – ziemia, która nie jest gruntami rolnymi, lecz może być wykorzystana do celów komercyjnych, przemysłowych lub mieszkaniowych.

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) – polski urząd zajmujący się ochroną zdrowia publicznego i kontroli jakości produktów spożywczych oraz innych artykułów używanych w życiu codziennym.

Glosa praktyczna – forma komentarza do przepisów prawa, zawierająca interpretacje orzeczeń sądowych i wytyczne dotyczące stosowania prawa w praktyce.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) – polski urząd odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz tworzenie map i planów zagospodarowania przestrzennego.